HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUÊ GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI SONG NGỮ (MẪU)

Hợp đồng lao động thuê giáo viên nước ngoài song ngữ (mẫu)

ABC

PRE - SCHOOL

No. : ……/HDLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

- Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam  2015;

Based on Civil Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam in 2015;

- Căn cứ Bộ Luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2012;

Based on Labor Code adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam in 2012;

-     Căn cứ thực tế của hai bên.

      Based on the needs and capacities of the two sides.

Chúng tôi, một bên là bà:........................................ Quốc tịch: Việt Nam

We are, ...................................................................... Nationalitu: Vietnam         

Chức vụ/ Position: .................................................. Chủ trường/ Director

Đại diện cho:...............................................................................................................................

Representative of:......................................................................................................................

Điện thoại/Tel:............................................................................................................................

Địa chỉ/ Address:........................................................................................................................

Và một bên là Ông: ................................................. Quốc tịch:...............................................

And Mr....................................................................... Nationality:............................................

Sinh ngày: ...................................................................................................................................

Date of birth:..............................................................................................................................

Địa chỉ/ Address: .......................................................................................................................

Số Hộ chiếu/Passport: ..............................................................................................................

Sau khi bàn bạc, hai bên đi đến thống nhất việc ký kết hợp đồng này và cam kết thực hiện đúng những điều sau đây/ Agree to sign this labor contract and engage to satisfy the following provision:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng/ Terms and scope of work

- Thời hạn hợp đồng/Contract term: 01 tháng thử việc/ 1 months probationary + 05 tháng làm việc chính thức/ 5 months official

- Từ ngày......................... đến ngày......................................

   From ...................................... to .........................................

- Chức danh/ Position: Giáo viên Tiếng Anh/ English Teacher

- Công việc: Tham gia giảng dạy theo sự phân công.

   Duties: Involve in teaching activities as assigned.

Điều 2: Chế độ làm việc/ Working conditions

- Thời gian làm việc/Working time: About 90 hours/month

- Địa điểm làm việc/Working site Representative of: Bluesun Montessori pre – school.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động/ Obligations, rights and benefits of the Employee

3.1. Quyền lợi/ Rights

- Mức lương/ Salary: $1200/tháng/month

- Tháng đầu tiên, bạn được nhận 80% lương/The first month you will receive 80% of the salary: 960$/tháng/month

- Giờ dạy tính thêm/For extra teaching hours: $20/hour

- Hỗ trợ chỗ ở/ Accomodation allowance: 50-100% giá thuê nhà/tháng; 50-100% rental fee/month. Phụ thuộc vào thời hạn hợp đồng và loại hình nhà thuê/ Depend on contract time and type of retal house.

- Được trả vào ngày 15 tháng sau/paid on the 15th next month.

- Hình thức thanh toán / Method of payment: Tiền mặt/ In cash.

- Thời gian nghỉ lễ theo quy định của Trường/ Holiday time is defined by the school

3.2. Nghĩa vụ/ Obligations

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  Complete the job assignment in the Labor contract.

- Chấp hành nội quy, thỏa ước lao động và thỏa ước tập thể của Trường.

  Comply with business regulations, Working Rules, Collective Labor Agreement.

- Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

   Be active, enthusiastic, and responsible for teaching.

- Thời khoá biểu dạy các lớp / Preliminary Teaching Timetable

Mon

Tue

Wed

Thus

Fri

Sat

Sun

Morning

9:30 - 11:00

9:00 - 10:30

Afternoon

14:00 -15:45

14:00 -15:45

14:00 -15:45

14:00 -15:45

14:00 -15:15

Evening

17:30 - 19:00

17:30 - 19:00

Chú ý: Thời khoá biểu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào sự sắp xếp của nhà trường

Note: Schedules may change depending on the arrangement of the school

- Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do nào khi chưa hoàn thành khóa học, sẽ bị phạt 2.000.000 VNĐ, không được nhận phần lương còn lại và số tiền đã đặt cọc.

   If the employee unilaterally terminates the contract for any reason while not completing the course, it shall be subject to a fine of 2.000.000 VND without receiving any payment and deposit from the centre.

- Đảm bảo thời gian giảng dạy: 90 giờ/tháng. Trong trường hợp nghỉ đột xuất, người lao động phải thông báo cho trường ít nhất 4 giờ trước buổi học tiếp theo qua điện thoại. Nếu trường  không nhận được thông tin và gửi xác nhận cho người lao động, đồng nghĩa với việc người lao động đơn phương hủy hợp đồng. Trong trường hợp này, trường có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và người lao động phải chịu phạt 2.000.000 VNĐ như đã nêu trên.

   Assure attendance: About 90 hours/month. In case of unexpected leave, the employee must inform the manager at least 4 hours before incoming lesson to have confirmation by phone. If the school does not receive the information and send the confirmation to employee, this means the employee unilaterally terminates the contract. In this case, the school has the right to liquidate the contract immediately and employee must be responsible for the aforesaid penalty with a fine of 2.000.000 VND.

- Không được sử dụng các thông tin, hình ảnh lớp học của trường  vào mục đích cá nhân, tổ chức khác khi chưa có sự đồng ý của trường.

Information and pictures of class room that are not used for personal, other school  in case do not have the consent of Management Board.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động/ Obligations, rights and benefits of the Employer

4.1. Nghĩa vụ/ Obligations

- Bảo đảm, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

   Assure job for the Employee and fully implement the conditions committed in the Labor contract.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể của Trường.

    Pay fully for the Employee all the remunation and benefits as committed in the Labor contract or Collective Labor Agreement (if any) within required time.

4.2. Quyền hạn/ Rights

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng).

Manage the Employee to fulfill the job committed to the Labor contract (arrange, transfer, suspend temporarily…)

- Sử dụng hình ảnh giáo viên chụp cùng học viên của Trường cho hoạt động truyền thông quảng cáo.

  Use teachers’ photos taken with Hanoi Connection’s students for promotion activities.

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của doanh nghiệp.

   Temporarily suspend or terminate the Labor contract and apply discipline actions according to the current Law, Collective Labor Agreement and Working Rules.

Điều 5: Điều khoản thi hành/ Execution provisions

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

  Other labor issues which are not mentioned in this Labor contract shall be resolved according to the terms and conditions of the Collective Labor Agreement, otherwise according to the Labor Code.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

This Labor contract is made into two (02) copies; each party shall keep one copy. This Labor contract is effective from signing day. The contents of Appendix to Labor contract which may be signed by both parties will be an intergrated part of this Labor contract.

Hợp đồng này làm tại ................., ngày: ..............................................................

This contract is made in .............., date: ...............................................................

Tiếng Việt Nam và Tiếng Anh trong hợp đồng này có giá trị như nhau/Vietnamese and English language in this Labor contract have the same value.

Employee

Employer Representative


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng