HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG CHO TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SAU ĐẠI DỊCH

Hợp đồng thuê mặt bằng cho trung tâm ngoại ngữ sau đại dịch

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Hôm nay, ngày…….tháng…….năm 20….., tại..................................................................................

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ ( Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:............................................................. ............................ Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD:....................................... Ngày cấp: ........................ Tại:....................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Tài khoản số: ................................. Tại Ngân hàng................................ Chi nhánh.........................

BÊN THUÊ ( Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà:............................................................. ............................ Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD:....................................... Ngày cấp: ........................ Tại:....................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1 : ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CHO THUÊ

1.1 Bên A đồng ý cho Bên B thuê toàn bộ căn nhà ….. tầng và có đặc điểm sau:

- Địa chỉ:............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Tổng diện tích sử dụng: …………….. m2

- Tài sản gắn liền khi cho thuê sẽ được liệt kê chi tiết tại Phụ lục đính kèm hợp đồng này. Đối với các tài sản khác không nằm trong phụ lục, không phải tài sản cho thuê, Bên A có thể thu hồi bất cứ khi nào chỉ cần thông báo trước cho Bên B là 05 ngày (Nếu có).

- Hồ sơ pháp lý của tài sản: Tài sản hiện chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất vì vậy Kèm theo Hợp đồng này sẽ có hình ảnh tài sản, và một số giấy tờ liên quan kèm theo.

1.2  Mục đích sử dụng: Làm địa điểm kinh doanh Trung tâm Tiếng Anh.

1.3 Nhà, hệ thống cung cấp điện và nước được bàn giao cho Bên B phải trong tình trạng sử dụng tốt mà Bên B đã khảo sát và chấp nhận.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THUÊ

2.1 Sau khi ký hợp đồng, Bên A sẽ để cho Bên B ít nhất 15 ngày để chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi đi vào hoạt động chính thức, chưa tính giá thuê. Cụ thể bắt đầu từ ngày ….. tháng ….. năm 20….. đến ngày ….. tháng ….. năm 20…..

2.2 Thời hạn thuê: 05 năm kể từ ngày Bên B đi vào hoạt động chính thức dự kiến. Cụ thể bắt đầu từ ngày ….. tháng ….. năm 20….. đến ngày ….. tháng ….. năm 20…..

2.3. Điều kiện gia hạn: Sau khi hết hợp đồng, Bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí kết hợp đồng mới nhưng phải báo trước vấn đề cho Bên A bằng văn bản ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ & CÁC CHI PHÍ KHÁC

3.1 Thời gian tính tiền nhà: Ngày ….. tháng ….. năm 20…..

3.2 Chi phí thuê:

- Năm đầu: 6.000.000 VNĐ/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

- Từ năm thứ 3 trở đi: Giá thuê này sẽ được xem xét lại sau 12 tháng và sẽ được sự thống nhất của cả Bên A và Bên B với mức tăng giá thuê không quá 10% so với năm trước.

- Giá thuê bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, fax, chi phí dịch vụ vệ sinh trong văn phòng và các chi phí khác do Bên B sử dụng.

3.3 Các chi phí khác:

  Tiền điện sinh hoạt: Do Bên B chịu theo giá điện kinh doanh do ngành điện lực địa phương quy định và theo thực tế sử dụng hàng tháng (Có đồng hồ đo đếm điện riêng).

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

4.1 Tiền thuê nhà:

- Năm đầu, Bên B thanh toán cho Bên A tiền thuê nhà của mỗi kỳ 03 tháng, tương đương 18.000.000 VNĐ/kỳ ( Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng) theo giá thuê của năm đầu.

- Bên A đồng ý cho Bên B thanh toán tiền thuê nhà được tính bắt đầu từ ngày 13 tháng 03 năm 2021. Tiền thuê nhà các kỳ tiếp theo sẽ được thanh toán vào ngày 05 - 10 mỗi kỳ của mỗi lần trả trước khi tiếp tục sử dụng nhà.

4.2 Phương thức thanh toán:

- Bên B sẽ thanh toán tiền thuê nhà cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản:

- Thông tin tài khoản:

  • Chủ tài khoản:
  • Số tài khoản:
  • Ngân hàng/Chi nhánh:
  • Nội dung: Chuyển tiền thuê nhà tháng( …..) cho …...

- Tài khoản VNĐ chi phí chuyển tiền qua ngân hàng: Do Bên chuyển khoản chịu.

4.3 Đặc cọc tiền thuê nhà  

- Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là 6.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện hợp đồng cho thuê nhà kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

- Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

- Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán tiền thuê. Nếu Bên B vi phạm hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được các bên thống nhất bằng văn bản.

- Vào thời điểm kết thúc thời hạn thuê hoặc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số tiền đặt cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

5.1 Nghĩa vụ của Bên A:

- Giao nhà và trang thiết bị gắn liền với nhà cho Bên B  tại thời điểm bắt đầu thuê có ghi ở Điều 2.1;

- Phổ biến cho Bên B quy định về quản lý sử dụng nhà;

- Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê. Nếu không đảm bảo được quyền sử dụng của Bên B trong thời hạn thuê, hoặc có hành vi lừa đảo Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo Điều 7.2

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà nếu xảy ra các hỏng hóc như: Tài sản xuống cấp

- Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

- Nộp các khoản thuế liên quan đến nhà đang thuê theo quy định của pháp luật (Nếu có)

- Không được tự tiện di dời cơ sở vật chất của Bên B trong thời hạn hợp đồng nếu chưa được sự đồng ý của Bên B.

5.2 Quyền của Bên A:

- Yêu cầu Bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

- Yêu cầu Bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra;

- Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được Bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho Bên B sử dụng nhà;

- Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê.

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho Bên B biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây :

- Không trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn 02 kỳ thanh toán mà không đưa ra lý do

- Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

- Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

- Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của Bên A;

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

6.1 Nghĩa vụ của Bên B:

- Sử dụng nhà và các thiết bị được giao đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra; Nếu xảy ra các hỏng hóc hoặc mất cắp các thiết bị sử dụng Bên B phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc đền bù thiệt hại tùy theo mức độ hỏng hóc.

- Trả đủ tiền đặt cọc, tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

- Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê và trước khi thanh lý hợp đồng;

- Bên B sau khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà phải hoàn trả lại toàn bộ hiện trạng mặt bằng như trước khi thuê cho Bên A;

- Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà;

- Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản;

- Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

- Giao lại nhà cho Bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng này.

- Chịu trách nhiệm về bất kỳ/toàn bộ sự mất mát các trang thiết bị, nội thất trong nhà, tài sản cá nhân.

6.2 Quyền của Bên B:

- Nhận nhà và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

- Được chuyển nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được Bên A đồng ý bằng văn bản;

- Được thay đổi cấu trúc nhà phù hợp với mục đích sử dụng khi đã được sự đồng ý của Bên A;

- Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng để bảo đảm an toàn;

- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

- Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp khi đã hết hạn thuê và nhà của Bên A vẫn dùng để cho thuê;

- Đơn phương đình chỉ hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho Bên A biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên A có một trong các hành vi sau đây:

  • Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;
  • Tăng giá thuê nhà bất hợp lý;
  • Quyền sử dụng nhà bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1 Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Vào ngày hết hạn hợp đồng;

- Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v….;

- Bên B không thể tiếp tục theo quy định của cấp thẩm quyền;

- Theo quy định khác của pháp luật.

7.2 Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do thỏa thuận của các Bên:

- Hợp đồng này không được đơn phương chấm dứt trước thời hạn bởi bên nào. Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản ít nhất là 03 tháng.

- Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng (không có sự thống nhất của Bên B) thì Bên A phải trả cho Bên B khoản phí bồi thường tương đương với 01 năm tiền thuê nhà tại thời điểm chấm dứt hợp đồng

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng này. Mọi thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung một hay nhiều điều khoản, điều kiện của hợp đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản và lập thành phụ lục hợp đồng.

8.2 Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến việc cho thuê nhà, hợp đồng này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với những quy định của pháp luật Việt Nam.

8.3 Đối với các trường hợp bất khả kháng (Thiên tai, dịch bệnh,…) mà trung tâm phải tạm dừng hoạt động theo chỉ thị của địa phương hoặc Nhà nước, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A từ 5% đến 10% phí thuê nhà hàng tháng tại thời điểm hiện tại trong khoảng thời gian trên.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng được lập thành 04 bản, bao gồm ….. trang, mỗi bên giữ hai bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tìm hiểu thêm:

- Chương trình Đào tạo Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ (CEO 01)

- Chương trình CEO Nhượng quyền Trung tâm Ngoại ngữ (CEO 02)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng